Rok 2021


Informacja o miejscu i terminie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

07‑12‑2021 12:52:36

Obrady odbędą się w sposób zdalny (on-line) za pomocą aplikacji zoom.

W obradach można uczestniczyć za pomocą linku:

https://us02web.zoom.us/j/83955135113?pwd=K1FkU216V1d6a1NCMUtEZjkzTVhwZz09

Identyfikator spotkania: 839 5513 5113

Kod dostępu: 870648

Wersja tekstowa obrad:

https://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/e074188a-ee84-4

transmisja z obrad:

https://sulechow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

08‑11‑2021 08:43:09

Obrady odbędą się w dniu 16 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

link do obrad:

https://us02web.zoom.us/j/82284880973?pwd=RWdYRmE1ZDk2QjEySUlQTTVVeFFZUT09

dane dostępowe:

Meeting ID: 822 8488 0973 Passcode: 687645

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

11‑10‑2021 09:12:28

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
§ 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Sulechów zawiadamiam, iż na obrady XLIV sesji VIII kadencji Rady
Miejskiej w Sulechowie , odbędą się w dniu 19 października 2021 roku w sposób on-line za pomocą
aplikacji zoom*.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
6.1. (druk nr 458) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok,
6.2. (druk nr 459) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sulechów na lata 2021 – 2032,
6.3. (druk nr 460) o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sulechowie na rok 2021,
6.4. (druk nr 461) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych za okres od VII.2021 roku do VI.2024 roku,
6.5. (druk nr 462) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania
nieruchomości w trwały zarząd,
6.6. (druk nr 463) o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie
gminy Sulechów,
6.7. (druk nr 464) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Sulechowie,
6.8. (druk nr 465) w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek
opłaty,
6.9. (druk nr 466) o utracie mocy uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Przerwa.
10. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

/-/ Radosław Murkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

 

Link do obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 19 października 2021 r.:
https://us02web.zoom.us/j/85009071756?pwd=b0dvbzBwZnd2aTV5V0FFQjdJV0h4Zz09
Meeting ID: 850 0907
1756 Passcode: 669479

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6,
tel. 68 385-11-00.

* USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑09‑2021 10:18:49

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
§ 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Sulechów zawiadamiam, iż na obrady XLIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie , odbędą się w dniu 21 września 2021 roku, o godz. 10:00 w pokoju nr 104 Urzędu Miejskiego Sulechów (Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, 1 piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
7.1. (druk nr 440) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
7.2. (druk nr 441) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok,
7.3. (druk nr 442) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2021-2032,
7.4. (druk nr 443) o zmianie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
7.5. (druk nr 444) w sprawie stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów,
7.6. (druk nr 445) w sprawie o utracie mocy uchwały w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Odrzańskiej Przystani Turystycznej „Port Cigacice” stanowiących własność Gminy Sulechów,
7.7. (druk nr 446) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra,
7.8. (druk nr 447) w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Sulechów 2030, w tym trybu konsultacji,
7.9. (druk nr 448) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
7.10. (druk nr 449) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
7.11. (druk nr 450) w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
7.12. (druk nr 451) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Sulechów,
7.13. (druk nr 452) w sprawie szczegółowych warunków, formy i zakresu oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Sulechów,
7.14. (druk nr 453) w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Sulechowie do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania komisji (projekt uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości),
7.15. (druk nr 454) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej pod nazwą SIM Sulechów sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,
7.16. (druk nr 455) w sprawie opinii dotyczącej objęcia przez Gminę Sulechów udziałów w spółce SIM Sulechów sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie,
7.17. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Sulechów udziałów w nowoutworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

/-/ Radosław Murkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie


Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

28‑06‑2021 09:29:21

Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Sesja została przerwana do dnia 15 lipca 2021 r. do godziny 9:00.

Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/83193418539?pwd=VXdwdUFKMVpFb2pUQ1Q4TjE5eHI4UT09
Meeting ID: 831 9341 8539
Passcode: 300785

 

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/60669a35-7236-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

28‑05‑2021 13:08:15

Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/89663248303?pwd=dGRvQkFRUnk4OE1id3VaVG5sUEdYQT09
Meeting ID: 896 6324 8303
Passcode: 391399

 

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/25a70283-c6b0-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

10‑05‑2021 10:42:53

Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/85491634028?pwd=Ymhjd3NCblNnYkRwY3hsYk45WENqQT09

 

Meeting ID: 854 9163 4028

Passcode: 858600

 

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/d69363be-af0f-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

06‑05‑2021 07:43:45

Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/82508600256?pwd=cU5ZYTBIY1RkbFAxOTlTcHg0OEY0dz09

 

Meeting ID: 825 0860 0256

Passcode: 219496

 

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/bcb58776-2107-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑04‑2021 08:37:20

Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/83338543374?pwd=NFFSNnRFUXVGOHJ0SXVOUlNnM3YzQT09

Meeting ID: 833 3854 3374

Passcode: 836116

 

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/b3b351fa-098c-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miesjcu i terminie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

09‑04‑2021 09:39:27

Sesja odbędzie się w sposób zdalny. Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/84341355767?pwd=WlVSZk5nS05RbWZ6NDFJSm40c1Y1dz09

Meeting ID: 843 4135 5767

Passcode: 371653

Transmisje on-line dostępne są pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/967/rada-miejska-w-sulechowie.htm

wersja tekstowa obrad dostępna jest pod adresem:

http://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/73d505de-516c-4

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność (także logowanie za pomocą aplikacji służących do uczestnictwa w spotkaniach on-ine) w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda , w dniu:  08‑01‑2021 17:04:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2021 17:04:40
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2021 12:55:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie