Rok 2009


Informacja o terminie obrad XXXVIII zwyczajnej sesj Rady Miejskiej

04‑12‑2009 08:03:08

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 grudnia 2009r. (wtorek) o godz.12.00
w kawiarni-sali Delicjusz, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.

Porządek obrad sesji.


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2010:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010 (druk nr 396),
  2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  3) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
  4) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i
  wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
  5) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami,
  6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z
  autopoprawkami,
  7) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Przerwa.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany porozumienia z Gminą Czerwieńsk w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej (druk nr 401),

2) przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2010 (druk nr 402),

3) uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jakolokale socjalne

(druk nr 400),

4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali

mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie

bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w

użytkowanie wieczyste (druk nr 397),

5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości (druk nr 398),

6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 399),

7) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 403),

8) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu

Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 404),

9) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na 2010 rok(druk nr 395).

9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

14.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXVII sesji Rady Miejskiej

13‑11‑2009 08:45:12

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 17 listopada 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali
Delicjusz, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.
Porządek obrad sesji.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działaniach na rzecz pozyskiwania i wykorzystania przez Gminę
Sulechów środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych w 2009 roku.
7. Informacja o działalności gminnych instytucji kultury i sportu ( SDK, Biblioteka
Publiczna, OSiR)
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 383),
2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz zmiany uchwały
(druk nr 381),
3) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy
Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne
(druk nr 380),
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok (druk nr 387),
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
(druk nr 388),
6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2010 (druk nr 384),
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2010 (druk nr 386),
8) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok
2009 (druk nr 385),
9) nadania nazwy ronda (druk nr 382),
10) podjęcie współpracy partnerskiej przez Gminę Sulechów z miastem Criuleni
w Republice Mołdowy (druk nr 389),
11) udzielenia pełnomocnictwa (druk nr 392),
12) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego ( druk nr 390),
13) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 391),
14) przekazanie skargi do rozpatrzenia według właściwości (druk nr 393).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

15‑10‑2009 08:31:00

Uprzejmie informuję, że obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 20 października 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali
Delicjusz, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.

Porządek obrad sesji.Uprzejmie informuję, że obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 20 października 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali
Delicjusz, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.


Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulechów.
7. Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przejęcia przez Gminę Sulechów od Powiatu Zielonogórskiego zadania
inwestycyjnego (druk nr 377),
2) nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej do
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 375),
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 374),
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 373),
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 376),
6) określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010 (druk nr 379),
7) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 378).


10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12) Przerwa.
13) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16) Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

07‑09‑2009 10:33:28Uprzejmie informuję, że obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 września 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali Delicjusz, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.


Porządek obrad sesji.1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z realizacji Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2009r.
7. Informacja z działalności Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SuPeKom
spółka z o.o. w Sulechowie.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów z ustaleniami studium
(druk nr 359),
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
1 miasta Sulechów (druk nr 360),
c) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów oraz projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat
z ustaleniami studium (druk nr 361),
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
2 miasta Sulechowa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Nowy Świat (druk nr 362),
e) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Piastów" w Sulechowie z ustaleniami studium
(druk nr 363),
f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
"Piastów" w Sulechowie (druk nr 364),
g) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części obrębu Kalsk z ustaleniami studium (druk nr 365),
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części
obrębu Kalsk (druk nr 366),
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2007-2010 (druk nr 370),
j) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 358),
k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 357),
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 356),
m) nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej do
gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 368),
n) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze ( druk nr 367),
o) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 369),
p) opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Sulechów (druk nr 371),
r) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 372).


10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXIV zwyczajnej sesji

11‑08‑2009 09:03:19

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 sierpnia 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie wyników współzawodnictwa sportowego w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sulechów.
7. Stan przygotowań placówek oświatowych Gminy Sulechów do rozpoczęcia roku
szkolnego 2009/2010.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 350),
b) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Obłotne (druk nr 351),
c) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kruszyna (druk nr 352),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 348),
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 347),
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 346),
g) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach
prawa handlowego (druk nr 354),
h) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów
części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne (druk nr 349),
i) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 353),
j) nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 355),
k) wyboru sołtysa Sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 345).

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

02‑07‑2009 13:29:10

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 7 lipcaa 2009r. (wtorek) o godz.11.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie i głosowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad sesji.


Tadeusz Pająk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

02‑07‑2009 13:36:35

Uprzejmie informuję, że obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 16 czerwca 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al. Wielkopolska 3a.

Porządek obrad sesji. 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dotycząca działań planowanych w okresie wakacji w 2009r. w Gminie Sulechów.
 7. Przerwa.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

1) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów

(druk nr 340),

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 341),

3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 342),

4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 331),

5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk 332),

6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 333),

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2007-2010 (druk nr 339),

8) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 328),

9) udzielenia dotacji na dofinansowanie rewitalizacji zabytku położonego w Sulechowie Plac Ratuszowy 7 (druk nr 334),

10) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (druk nr 330),

11) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sulechów środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 roku (druk nr 335),

12) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów (druk nr 337),

13) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 336),

14) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 338),

15) przejęcia na własność Gminy Sulechów porzuconego pojazdu (druk nr 329). 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
 3. Przerwa.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 7. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXI sesji Rady Miejskiej

07‑05‑2009 08:14:30

Uprzejmie informuję, że obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 19 maja 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów, ul.Al.Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji w roku 2008 "Programu Ochrony Zdrowia Gminy Sulechów na lata 2007-2010".
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sulechów (druk nr 322),
2) przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 324),
3) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (druk nr 325),
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 323)
5) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 326),
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXX zwyczajnej sesji

15‑04‑2009 11:17:02

Uprzejmie informuję, że obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 21 kwietnia 2009r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul.Al.Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2008r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Sulechów.
8. Sprawozdanie z działań podjętych w roku 2008 w oparciu o "Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sulechów na lata 2005-2012".
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2008
i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Sulechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2008 (druk nr 315).
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
1) Regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sulechów (druk nr 313),
2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 319),
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 318),
4) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne (druk nr 316),
5) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 317),
6) opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Sulechowie przy ul. Chopina
Fryderyka 5 (druk nr 314).
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz PająkTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie nadzwyczajnej sesji

30‑03‑2009 15:22:47

Uprzejmie informuję, że obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 3 kwietnia 2009r. (piątek) o godz.15.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al.Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009.
b) zmiany uchwały Nr XLIII/413/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2007 - 2010 zmienionej uchwałą Nr XXIV/306/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/413/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2007 - 2010.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  02‑01‑2009 11:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  02‑01‑2009 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2009 13:34:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie