Rok 2011


Informacja o termninie obrad XV sesji Rady Miejskiej

13‑12‑2011 09:54:42

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz.11.30 w holu
Urzędu Miejskiego, harcerze Hufca Babimojsko-Sulechowskiego przekażą Burmistrzowi Sulechowa i Radzie Miejskiej "Betlejemskie Światło Pokoju".
Natomiast obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą
się w dniu 20 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2012:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
(druk nr 168),
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze,
3) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
5 ) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
8) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły i części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 164),
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły
i części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 163),
3) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 158),
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 159),
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty(druk nr 165),
6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
(druk nr 160),
7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 161),
8) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalsk na lata 2011-2020"
(druk nr 162),
9) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 166).
10) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2012 (druk nr 167).
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o terminie obrad XIV sesji Rady Miejskiej

01‑12‑2011 11:13:53

Informuję, że obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołane w trybie
art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), odbędą się w dniu 6 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie, ul. Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały w sprawie:
1) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Sulechów w roku 2012 (druk nr 155),
2) zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
(druk nr 156).,
4.Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

15‑11‑2011 12:14:38

Uprzejmie informuję, że obrady XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 15 listopada 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sulechów za okres
od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 144),
2) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Mozów, Brzezie k.Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów
i części obrębu Nowy Świat (druk nr 146),
3) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie
geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie
geodezyjnym Górzykowo (druk nr 145),
4) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystegow prawo własności nieruchomości (druk nr 147),
5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2012 (druk nr 148),
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na
rok 2012 (druk nr 138),
7) zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
(druk nr 140),
8) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym w Gminie Sulehców (druk nr 152),
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2012 (druk nr 139),
10) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 150),
11) zmiany uchwały Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011 - 2020 (druk nr 151),
12) przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
(druk nr 135),
13) przyjęcia Programu Zdrowia Gminy Sulechów na lata 2011-2015 (druk nr 137),
14) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Sulechów na lata
2011 -2015 (druk nr 143),
15) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2012 rok (druk nr 141),
16) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
(druk nr 142),
17) zniesienia pomnika przyrody (druk nr 136).


9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

12‑10‑2011 10:37:35

Uprzejmie informuję, że obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 18 października 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji


1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Wyniki współzawodnictwa sportowego - konkursy przedmiotowe w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sulechów.
7.Wybór ławników:
- opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Świebodzinie do Wydziału Pracy i do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
8.Przerwa.
9.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) wyboru ławników (druk nr 128),
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów-Brzezie
(druk nr 126),
3) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bez przetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste (druk nr 131),
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bez przetargowym (druk nr 132),
5) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokonanie
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 127),
6) w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów(druk nr 133),
7) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów
na rok 2011w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 134),
8) utworzenia Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska" i uczestnictwo Gminy
Sulechów w stowarzyszeniu (druk nr 130),
9) zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia jej
składu osobowego oraz przedmiotu i terminu działania (druk nr 129),
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XI sesji Rady Miejskiej

08‑09‑2011 12:08:52

Uprzejmie informuję, że obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 20 września 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Realizacja budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2011 roku.
7. Stan przygotowań placówek oświatowych Gminy Sulechów do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
8. Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Sulechów.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012 (druk nr 107),
2) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 111),
3) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Mozów
(druk nr 108),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym
Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym
Górzykowo (druk nr 109),
5) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Cigacice (druk nr 110),
6) uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 112),
7) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Piastów"
w Sulechowie (druk nr 113),
8) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 114),
9) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 115),
10) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 116),
11) wyrażenia opinii uznania lasów za lasy ochronne (druk nr 104),
12) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 121),
13) zmiany uchwały Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy
Sulechów na lata 2011-2020 (druk nr 122),
14) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 (druk nr 106),
5) wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Sulechowie do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 105),
16) ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych i sołtysów Gminy Sulechów
(druk nr 117),
17) intencji podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Sulechów do spółki celowej (druk nr 120),
18) przekazania skargi według właściwości (druk nr 123).

11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie:
1) odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie,
2) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności
uchwały zebrania wiejskiego w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Krężoły
(druk nr 118),
3) projekt uchwały w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Krężoły w Gminie Sulechów
(druk nr 119).


12. Wnioski i interpelacje radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie X sesji Rady Miejskiej

10‑08‑2011 08:59:58

Informuję, że obrady X sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej w trybie art. 20ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym ( t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), odbędą się w dniu12 sierpnia 2011 r. (piątek)
o godz.10.00sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie,
ul.Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały w sprawie:
1)zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 102),
2)zmiany uchwały Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2011-2020 (druk nr 103),
3) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 101).
4. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie IX sesji Rady Miejskiej

08‑06‑2011 09:15:52

Uprzejmie informuję, że obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 21 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Stan przygotowań do wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sulechów.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2010 (druk nr 94),
2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2010 (druk nr 93),
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 91),
4)zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Cigacice na lata 2011 - 2020" (druk nr 92).


9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów
11. Przerwa
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie VIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

11‑05‑2011 11:26:19

Uprzejmie informuję, że obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 17 maja 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie dyplomu oraz okolicznościowej plakiety Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.
4. Przerwa.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Sulechów.
9. Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy
wychowania przedszkolnego oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania tych dotacji (druk nr 83),
2) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 85),
3) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 87),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k.Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat
(druk nr 84),
5) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Nowy Świat (druk nr 86),
6) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 79),
7) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 80),
8) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 81),
9) nadania nazwy rondu (druk nr 82),
10) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 90),
11) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 89),
12) zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im.F.Chopina w Sulechowie
(druk nr 88).
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów
13. Przerwa
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑04‑2011 11:55:22

Uprzejmie informuję, że obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 19 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Sulechów za rok 2010.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) nadania godności Honorowy Obywatel Gminy Sulechów (druk nr 75),
2) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 70),
3) przystąpienia do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 68),
4) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 69),
5) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Brzezie k.Sulechowa (druk nr 67),
6) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (druk nr 66),
7) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (druk nr 65),
8) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (druk nr 73),
9) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 72),
10) zmiany uchwały Nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2011 - 2020 (druk nr 74),
11) nadania imienia Janusza Kusocińskiego Gimnazjum nr 3 w Sulechowie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sulechowie przy ul.Piaskowej 52
(druk nr 64),
12) zmiany uchwały w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na
terenie Gminy Sulechów (druk nr 71),
13) odwołania radnego z członka Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 63).
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan Rerus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

13‑04‑2011 11:51:58

Uprzejmie informuję, że obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 marca 2011 r. (wtorek) o godz.12.00 sala 104
I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie ul.Plac Ratuszowy 6.Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Buków na lata 2011 - 2020
(druk nr 46),
2) przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie dotyczącej uchwalenia
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sulechów na lata 2011 - 2032 (druk nr 60),
3) przyjęcia projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(druk nr 48),
4) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 51),
5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz
najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste (druk nr 50),
6) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 49),
7) udzielenia odpowiedzi na skargę (druk nr 52),
8) nadania nazwy rondu (druk nr 57) i (druk nr 56),
9) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sulechów na 2012 rok
środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 47),
10) zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 58),
11) zmiany uchwały Nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków (druk nr 61),
12) zmiany uchwały nr XVIII/231/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
i sołtysów Gminy Sulechów (druk nr 62),
13) przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sulechowskiego Domu
Kultury im.F.Chopina w Sulechowie (druk nr 59),
14) wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 64),
15) odwołania radnego z członka Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 53),
9. Apel w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 55).
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów
12. Przerwa
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Jan RerusTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  05‑01‑2011 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  05‑01‑2011 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2011 09:56:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie