Rok 2017


Informacja o terminie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑12‑2017 09:35:58

Informuję, że obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Przerwa.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sulechów na lata 2018-2028 (druk nr 506).

8. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok  2018:
     1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

            2) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,

           3) przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

              Komisji Rady Miejskiej i wniesienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,

         4)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,

         5) głosowanie nad autopoprawkami,

         6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,

       7) głosowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 507)

               (wraz z przegłosowanymi autopoprawkami).     

9.   Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr 508),

2) o zmianie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (druk nr 511),

3) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

     w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 510),

4) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

     (druk nr 509),

5) zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów

     w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w gminie Sulechów z ustaleniami studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 512),

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

     Nowy Świat w gminie Sulechów (druk nr 513),

7) przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” (druk nr 514).

10 . Rozpatrzenie i głosowanie deklaracji w sprawie:

      1) rozwiązania przez Gminę Sulechów Porozumienia Międzygminnego w sprawie wspólnego

          zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów (druk nr 515),

     2) zamiaru przystąpienia Gminy Sulechów do Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

                 (druk nr 516).

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

13. Przerwa.

14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie                                             

                                                                                Barbara Suwała

 

           

                                                                      

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

27‑11‑2017 13:55:38

Informuję. że obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 29 listopada 2017 r. (środao godz. 7.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104, I piętro.

                                                    Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Rozpatrzenie  i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

        1) emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

       (druk nr 503).

2)  zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia

       2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 500),

3) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia

       2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów

       na lata 2017-2023 (druk nr 501).

4. Zamknięcie obrad sesji.

               I Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej

                                  w Sulechowie

                           Czesław Grzeszyński

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

15‑11‑2017 11:57:32

Informuję, że na obrady LII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Przerwa.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodark iniskoemisyjnej dla Gminy

      Sulechów na lata 2014-2020 (druk nr 498),

2) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023

     (druk nr 497),

3) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły i części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta

   Sulechów, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

   Gminy Sulechów (druk nr 488),

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym   

    Krężoły i części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sulechów (druk nr 489),

5) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków z

   agospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 490),

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

     Krężoły (druk nr 491),

7) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów, ustaleń studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   Sulechów (druk nr 492),

8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

     2 miasta Sulechów (druk nr 493),

9) programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 481),

10) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie

     warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr 494),

11) zapewnienia warunków do osiedlenia w ramach repatriacji pięcioosobowej rodziny polskiego

     pochodzenia na terenie Gminy Sulechów (druk nr 482),

12) powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu jej działania

      (druk nr 483),

13) powołania doraźnej Komisji do spraw Polityki Mieszkaniowej, ustalenia jej składu osobowego

      oraz przedmiotu działania (druk nr 496),

14) wyboru sołtysa sołectwa Górzykowa w Gminie Sulechów (druk nr 486),

15) odwołania Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej

       w Sulechowie (druk nr 484),

16) udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 502),

17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz

      zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (druk nr 487),

18) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

     w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 500),

19) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

      (druk nr 501),

20) cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie

       (druk nr 499),

21) metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty (druk nr 495),

         22) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 485).

     8. Interpelacje i zapytania radnych.

     9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowi

                                                                                Stanisław Kaczmar

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

11‑10‑2017 08:27:27

Informuję, że na obrady LI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie

      uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 470),

  2) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie

      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023 (druk nr 471),

  3) stweirdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.

      Józefa Bema w Sulechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. Józefa Bema

        w Sulechowie (druk nr 472),

  4) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sulechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 3

        im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie (druk nr 473),

   5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brodach

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brodach (druk nr 474),

   6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie (druk nr 475),

   7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona

        Kruczkowskiego w Cigacicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Leona Kruczkowskiego

        w Cigacicach (druk nr 476),

   8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kalsku

        w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kalsku (druk nr 477),

    9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kijach

     w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kijach (druk nr 478),

10) wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów (druk nr 469)

11) nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Obłotne (druk nr 479).

   8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                                Stanisław Kaczmar

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

20‑09‑2017 13:03:59

Informuję, że obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej  w  Sulechowie w części porządku obrad sesji dotyczącej:

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) nadania godności „Honorowy Obywatel Gminy Sulechów” (druk nr 461),

2)  stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa,  ustaleń studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 451)

 3)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

      Brzezie k. Sulechowa (druk nr 452),

4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, ustaleń studium

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 453),

     5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki

         Małe, Cigacice i Górzykowo (druk nr 454),

  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w dodze bezprzetargowej na rzecz

      zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (druk nr 455),

7) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

     uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 459),

8) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia  2016 r.

    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

    (druk nr 460),

   9) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami

        pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

        (druk nr 456),

  10) wyboru sołtysa sołectwa Karczyn w Gminie Sulechów (druk nr 457),

  11) wyboru sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 458),

  12) wyboru sołtysa sołectwa Górzykowo (druk nr 464).

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów deklaracji w sprawie:

      1) wyrażenia woli dofinansowania przez Gminę Sulechów kosztów realizacji przez Lubuski Zarząd

        Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zadania pn. „Rzeka Sulechówka – odbudowa

        rzeki”    (druk nr 462),

     2) zamiaru przejęcia przez Gminę Sulechów nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych

        stanowiących infrastrukturę towarowego portu rzecznego położonego wCigacicach,gm. Sulechów

     (druk nr 465)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

decyzją radnych podjętą na sesji w dniu 19 września 2017 r. przeniesione zostały na dzień

25 września 2017 r. na godz. 15.00 - Dawny Zbór Kalwiński w Sulechowie.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej w Sulechowie

                                                                                               Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad L sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑09‑2017 11:43:01

Informuję, że obrady L sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3, Sulechów.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) nadania godności „Honorowy Obywatel Gminy Sulechów” (druk nr 461),

2)  stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa,  ustaleń studium uwarunkowań

     i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 451)

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym

    Brzezie k. Sulechowa (druk nr 452),

4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, ustaleń studium

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 453),

     5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki

         Małe, Cigacice i Górzykowo (druk nr 454),

  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w dodze bezprzetargowej na rzecz

      zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (druk nr 455),

7) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

     uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 459),

8) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia  2016 r.

    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023

    (druk nr 460),

   9) projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami

        pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

        (druk nr 456),

  10) wyboru sołtysa sołectwa Karczyn w Gminie Sulechów (druk nr 457),

  11) wyboru sołtysa sołectwa Buków w Gminie Sulechów (druk nr 458),

  12) wyboru sołtysa sołectwa Górzykowo (druk nr 464).

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów deklaracji w sprawie:

      1) wyrażenia woli dofinansowania przez Gminę Sulechów kosztów realizacji przez Lubuski Zarząd

        Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zadania pn. „Rzeka Sulechówka – odbudowa

        rzeki”    (druk nr 462),

     2) zamiaru przejęcia przez Gminę Sulechów nieruchomości zabudowanych i niezbudowanych

        stanowiących infrastrukturę towarowego portu rzecznego położonego wCigacicach,gm. Sulechów

     (druk nr 465)

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                               Stanisław Kaczmar

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

07‑09‑2017 10:14:04

 

Informuję, że obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza  Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),która odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. (poniedziałeko godz. 14.00, Dawny Zbór Kalwiński, Al. Wielkopolska 3,  Sulechów.

                                                    Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

 1) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

    (druk nr 449),

2) odpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu nieruchomości

     Gminy Sulechów (druk nr 450).

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie                  

                                                                                Stanisław Kaczmar

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

16‑08‑2017 11:28:09

Informuję, że obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie,  odbędą się w dniu 22 sierpnia 2017 roku

(wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy Sulechów do roku

 szkolnego 2017/2018.

  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)  rozpatrzenie skargi (druk nr 428),

2) pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego (druk nr 423),

3) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

    uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 426),

4) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023 (druk nr 427),

5) projektu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

   (druk nr 424),

6) wyboru sołtysa sołectwa Nowy Świat w Gminie Sulechów (druk nr 425),

7) statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa (druk nr 429),

8) statutu sołectwa Buków (druk nr 430),

9) statutu sołectwa Brody(druk nr 431),

10) statutu sołectwa Cigacice (druk nr 432),

11) statutu sołectwa Górzykowo (druk nr 433),

12) statutu sołectwa Górki Małe (druk nr 434),

13) statutu sołectwa Głogusz (druk nr 435),

14) statutu sołectwa Kruszyna (druk nr 436),

15) statutu sołectwa Krężoły (druk nr 437),

16) statut sołectwa Karczyn (druk nr 438),

17) statutu sołectwa Kalsk (druk nr 439),

18) statutu sołectwa Klępsk (druk nr 440),

19) statutu sołectwa Kije (druk nr 441),

20) statutu sołectwa Leśna Góra (druk nr 442),

21) statutu sołectwa Łęgowo (druk nr 443),

22) statutu sołectwa Mozów (druk nr 444),

23) statutu sołectwa Nowy Świat (druk nr 445),

24) statutu sołectwa Obłotne (druk nr 446),

25) statutu sołectwa Okunin (druk nr 447),

26) statutu sołectwa Pomorsko (druk nr 448).

 

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

10. Przerwa.

11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                              Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

14‑07‑2017 08:50:54

Informuję, iż obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza  Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 20 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Sulechów do realizacji zadania publicznego (druk nr 417);

b) określenia przeznaczenia mienia po gimnazjach oraz zespole szkół prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 418);

c) zmiany uchwały Nr 0007.310.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017 – 2023 (druk nr 419);

d) o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 420);

e) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 421)

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły (druk nr 422).

4. Zamknięcie obrad sesji.
 

Przewpodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

21‑06‑2017 13:10:52

Informuję, że obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w części
         porządku sesji dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r.    

    w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 410),

b) zmiany uchwały Nr 0007.310. 2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia

   2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata     

   2017 -2023 (druk nr  409)

   oraz pkt. 14 – wolne wnioski

   pkt. 15 – zamkniecie sesji

decyzją radnych podjętą na sesji w dniu 20 czerwca 2017 r. przeniesione zostały
na dzień 23 czerwca 2017 r. na godz. 14.00 do sali nr 104 – I piętro Urzędu Miejskiego Sulechów.

 

 

        Z poważaniem

      Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

 /-/ Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  05‑01‑2017 13:46:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  05‑01‑2017 13:46:25
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2017 09:42:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie