Rok 2016


Informacja o terminie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w SulechowieI

12‑12‑2016 15:35:56

 

Informuję, że obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu20 grudnia 2016 roku

(wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów,Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

                                                    Porządek obrad sesji

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.

4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresiemiędzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

1)przyjęcie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

    w Zielone Górze (druk nr 314),

2)zmiany uchwały Nr 0007.258.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia2016 r. w sprawie

     uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych

     i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (druk nr 315),

3)uchylenia uchwały nr 0007.295.2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie    

   planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętychpożyczek i kredytów (druk nr 321),

 4)zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.

     w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022

     (druk nr 319),

5)zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

  uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 320),

6)ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016  (druk nr 318),

7)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenieGminy

    Sulechów (druk nr 312),

8) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniatych odpadów

     (druk nr 313),

9)Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (druk nr 317),

10)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

   (druk nr 316),

11)wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów (druk nr 322).

7. Przerwa.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy

      Finansowej Gminy Sulechów na lata 2017-2023 (druk nr 311).

9.Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok  2017:
    1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

            2) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,

            3) przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej IzbyObrachunkowej,

                 Komisji Rady Miejskiej i wniesienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,

             4)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,

             5) głosowanie nad autopoprawkami,

             6) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,

          7) głosowanie projektu uchwały budżetowej (wraz z przegłosowanymi autopoprawkami)

                  (druk nr 310).

 10. Przerwa.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

 13. Przerwa.

 14. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski i informacje.

 17. Zamknięcie obrad sesji.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

                  w Sulechowie

                                                   Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w SulechowieI

23‑11‑2016 11:35:03

 

Informuję, że na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa,  na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 25 listopada  2016 r. (piąteko godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104, I piętro.

                                                   Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.
       w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 307),

2)     zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.
        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022           (druk nr 308),

3) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej             zaciągniętych pożyczek i kredytów (druk nr 309).

4. Zamknięcie obrad sesji.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                          Rady Miejskiej w Sulechowie

                                Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w SulechowieI

09‑11‑2016 09:41:04

Informuję,  że obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą sięw dniu 15 listopada 2016 r(wtoreko godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104, I piętro.

                                            Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresiemiędzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

6. Przerwa.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

    1) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

        Sulechów (druk nr 295),

    2) zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomościw trwały zarząd

         (druk nr 297),

    3) zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomościw trwały zarząd

        (druk nr 296),

   4) zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie

       uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 291),

   5) określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie

        Sulechów (druk nr 303),

   6) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty (druk nr 301),

   7) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

       w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

      odpadów (druk nr 300),

   8) projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów

       (druk nr 299),

   9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na

       terenie Gminy Sulechów na rok 2017 (druk nr 298),

 10) konsultacji projektów uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Sulechów (druk nr 304).

   8. Interpelacje i zapytania radnych.

   9.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

  10. Przerwa.

  11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  13. Wolne wnioski i informacje.

  14. Zamknięcie obrad sesji.

                       

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Sulechowie

                                                                                                Stanisław Kaczmar

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w SulechowieI

11‑10‑2016 13:50:15

Informuję,  że obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 października 2016 r. (wtoreko godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104,I piętro.

                                                   Porządek obrad sesji

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

7.Przerwa.

8.Deklaracja w sprawie wspólnej realizacji zadania przez Gminę Sulechów i Powiat Zielonogórski w         zakresie inwestycji drogowych (druk nr 285).

9.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

   1)rozpatrzenie skargi (druk nr 293),

   2)przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sulechów na lata 2014-2020 (druk           nr 289),

   3)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 284),

   4)zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia  2015 r.w sprawie            uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 291),

    5)zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie           uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminySulechów na lata 2016-2022 (druk nr 290)      

   6)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 283),

   7)programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami                             prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017(druk nr 292),\

   8)o zmianie uchwały w sprawie programu  „Sulechowska Rodzina 3+” na terenie Gminy Sulechów (druk           nr 288)

    9)zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji pięcioosobowej rodziny polskiego                   pochodzenia na ternie Gminy Sulechów (druk nr 287),

    10)o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu               (druk nr 286),

   11)minimalnych stawek opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,             stanowiących własność Gminy Sulechów (druk nr 294).  

  10. Interpelacje i zapytania radnych

  11.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

  12. Przerwa.

  13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  15. Wolne wnioski i informacje.

  16. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          w Sulechowie

                                                                                                        Stanisław Kaczmar

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w SulechowieI

14‑09‑2016 10:25:51

 Informuję,  że obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą sięw dniu 20 września 2016 r. (wtoreko godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104,I piętro.

                                                    Porządek obrad sesji

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie

    międzysesyjnym.

4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2016 r.

7.Przerwa.

        8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu (druk nr 281),

2)projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017    (druk nr 272),

3)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania         przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 273),

4)wyrażenia zgody na objęcie terenów Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na     obszarze gminy Sulechów (druk nr 274),

5)przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi    (druk nr 276),

6)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk     nr 277),

7)zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania przez Gminę Sulechów i powiat

    Zielonogórski w zakresie inwestycji drogowej (druk nr 278),

8)cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka”

    w Sulechowie (druk nr 275),

9)zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w         sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 279),

10)zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r.   w          sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminySulechów na lata 2016-2022             (druk nr 280).

   9. Interpelacje i zapytania radnych.

  10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

  11. Przerwa.

  12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  14. Wolne wnioski i informacje.

  15. Zamknięcie obrad sesji

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                   w Sulechowie

                                               Stanisław Kaczmar

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

08‑08‑2016 10:08:03

      Informuję,  że obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu16 sierpnia 2016 r.
(wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala nr 104, I piętro.

                                        Porządek obrad sesji
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie              międzysesyjnym.            
4.    Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.    Przerwa.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1)    powierzenia realizacji zadania porozumienia międzygminnego (druk nr 264),
    2)    przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                  części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w Gminie Sulechów (druk nr 265),
    3)    darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Zielonogórskiego (druk nr 266),
    4)    zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. 
          w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022  (druk               nr 267),
    5)    zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia  2015 r.
           w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 268),
    6)    uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
            i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (druk nr 269),
    7)  zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na           nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów (druk nr 270).
   8. Interpelacje i zapytania radnych.
   9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
  10. Przerwa.
  11. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

 


                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                            w Sulechowie
    
                           Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

05‑07‑2016 11:04:54

 

         Informuję,  że  obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), odbędą się w dniu 7 lipca 2016 r. (czwarteko godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6 sala
nr 104, I piętro.

                                                    Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

     1) zmiany uchwały w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
          „Sulechowianka” w Sulechowie (druk nr 256),

     2)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów (druk nr 262),

     3)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
          od właścicieli (druk nr 263),

     4) projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy

         bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów (druk nr 261),

    5) przyjęcie Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego ( druk nr 244),

    6) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań

        finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (druk nr 258),    

   7) zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
        uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 ( druk nr 259),

    8) zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

        uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022 (druk nr 260),     

    9) wyboru sołtysa sołectwa Leśna Góra w Gminie Sulechów(druk nr 257).

 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Sulechowie

        Stanisław Kaczmar

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termienie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑06‑2016 10:06:10

  Informuję,  że obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie

  międzysesyjnym.

 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie

  międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Przerwa.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów oraz sprawozdania z

         wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2015 (druk nr 237),

    2) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2014 (druk nr 238), wg porządku:

          a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z  wykonania budżetu,

               informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego Gminy Sulechów za rok 2015,

         b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie  w sprawie absolutorium

             dla Burmistrza Sulechowa  z wykonania budżetu za rok 2015,

       c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w

           sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania

           budżetu Gminy Sulechów za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień

           31 grudnia 2015 roku,

      d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w

          sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla   

         Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2015,

      e) dyskusja;

   3) głosowanie w sprawie przyjęcia projektów uchwał:

      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów  wraz ze sprawozdaniem z

          wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2015 (druk nr 237),

      b) absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2015 (druk nr 238).

   4)  Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) zmiany uchwały Nr 0007.158.2015  Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

         uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 245),

     2) zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie

          uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022 (druk nr 246),

     3) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

         zajęć dla nauczycieli (druk nr 239),

     4) stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         części terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo, ustaleń studium

         uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 247),

     5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych:

         Górki Małe, Cigacice i Górzykowo (druk nr 249),

     6) stwierdzenie nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

         części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody, ustaleń studium uwarunkowań i 

         kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 248),

     7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych

          Pomorsko i Brody (druk nr 250),

     8) darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (druk nr 240),

     9) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na

         terenie Gminy Sulechów (druk nr 241),

    10) przyjęcie Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego (druk nr 244),

    11) powołania radnej do składu Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w

          Sulechowie (druk nr 242),

   12) powołania radnej do składu Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 243).

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

11. Przerwa.

12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sulechowie

Stanisław Kaczmar

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej

18‑05‑2016 11:57:52

Informuję,  że obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 17 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy nr 6, sala nr 104, I piętro.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie

  międzysesyjnym.

 4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie

  międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
 8. Przerwa.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1.   zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016 (druk nr 234),
 2.   zmiany uchwały Nr 0007.157.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2016-2022 (druk nr 235),
 3.   przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat (druk nr 230),
 4.   przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Mozów (druk nr 229),
 5.   nadania nazwy ulicy gminnej drodze wewnętrznej położonej w obrębie 1 miasta Sulechów (druk nr 231),
 6.   opinii dotyczącej objęcia przez Gminę Sulechów udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 232),
 7.   wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pomorsko w Gminie Sulechów (druk nr 233).

    10. Interpelacje i zapytania radnych.

    11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów. 

    12. Przerwa.

    13. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

    14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

    15. Wolne wnioski i informacje.

    16. Zamknięcie obrad sesji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej

25‑04‑2016 09:51:41

 

Informuję, że obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa, (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy

nr 6 ,sala nr 104,I piętro.

                                               Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. rozszerzenia cmentarza komunalnego w Sulechowie (druk nr 227),
 2. zmiany uchwały Nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia  2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016

  (druk nr 228).

  3. Zamknięcie obrad sesji.

 1.                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Sulechowie

                                                                                Stanisław Kaczmar

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  12‑01‑2016 10:47:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  12‑01‑2016 10:47:11
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2016 15:43:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie