Rok 2006


Informacja o terminie III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

15‑12‑2006 12:05:37

Obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 19 grudnia 2006r. (wtorek) o godz.13.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 19 grudnia 2006r. (wtorek) o godz.13.00 w sali nr 104 - I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie
a)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaii na rok 2007,
b)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,
c)przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2007,
d)przyjęcia projektu uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów,
e)zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
f)upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Sulechowa,
g)ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne,
h)powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji,
i)powołanie radnego do składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie.
7.Przerwa.
8.Uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2007:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)odczytanie Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
c)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d)odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e)dyskusja nad wprowadzeniem autopoprawek,
f)odczytanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
g)glosowanie nad uchwałą budżetowa.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11.Przerwa.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

15‑12‑2006 09:36:10

Obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 05 grudnia 2006r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 05 grudnia 2006r. (wtorek) o godz.14.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie, obsadzenia mandatu radnego.
4.Ślubowanie Burmistrza Sulechowa.
5.Ślubowanie radnego.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
8.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie
a)odpłatnego nabycia od osoby prawnej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów nieruchomości niezabudowanych,
b)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa,
c)zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
d)wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
e)zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na 2007 rok,
f)powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie,
g)powołania Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie,
h)powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie,
i)powołania Komisji Do Spraw Wsi Rady Miejskiej w Sulechowie,
j)powołania Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Sulechowie,
k)powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sulechowie.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie I sesji Rady Miejskiej w Sulechowie V kadencji

23‑11‑2006 13:17:12

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Sulechowie V kadencji, odbędą się w dniu 24 listopada 2006 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady I sesji Rady Miejskiej w Sulechowie V kadencji, odbędą się w dniu 24 listopada 2006 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji.
2.Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Miejskiej i wyborów na Burmistrza Sulechowa.
3.Ślubowanie radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wraz z podjęciem uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz I i II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
6.Przerwa.
7.Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa o stanie Gminy Sulechów.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie IV kadencji
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

20‑10‑2006 14:39:56

Obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 27 października 2006r. (piątek) o godz.12.00 w Sulechowskim Domu Kultury, Al.Wielkopolska 2 w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 27 października 2006r. (piątek) o godz.12.00 w Sulechowskim Domu
Kultury, ul.Al.Wielkopolska 2 w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6 Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Górki Małe, Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 3 miasta Sulechów,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k.Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów części obrębu Nowy Świat.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

09‑10‑2006 11:54:41

Obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 17 października 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 17 października 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6 Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów,
c) nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej,
d) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007",
e) nadanie Statutu Urzędowi Miejskiemu Sulechów,
f) zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
g) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra,
h) zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
i) rozpatrzenia skargi,
j) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z przeprowadzonej kontroli problemowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

13‑09‑2006 08:58:26

Obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 19 września 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 19 września 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006r.
7 Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2007-2010,
b) wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Sulechów do realizacji przedsięwzięcia pn."Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych",
c) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
d) ulgi w podatku rolnym,
e) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulechów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Sulechów innych niżokreślone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań,
f) zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
g) zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

16‑08‑2006 11:23:31

Obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 22 sierpnia 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJAUprzejmie informuję, że obrady XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 22 sierpnia 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 1 i 2 miasta Sulechów oraz części obrębu Kruszyna i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów-Brzezie,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krężoły,
c) przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Cigacic, Górzykowa, Brzezie k.Sulechowa, Kalsk oraz części obrębu I miasta Sulechów,
d) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich restauratorskich robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów,
e) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne,
f) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,
g) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie,
h) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
i) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla niepedagogicznych pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów,
j) zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
k) uchylenia uchwały w sprawie wskazania banku do prowadzenia obsługi bankowej Gminy Sulechów,
l) wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do pracy we władzach Stowarzyszenia "Lubuskie Trójmiasto",
ł) udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na skargi na uchwałę Nr XXXVI/343/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2006r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

12‑06‑2006 12:52:33

Obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 czerwieca 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 czerwiec 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) nabycia przez Gminę Sulechów własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnych do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu,
c) przejęcia na własność Gminy Sulechów porzuconego pojazdu,
d) zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Sulechowa - Śródmieście na lata 2005-2007,
e) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących budynku jętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów,
f) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów,
g) nadania nazw ulicom położonym na terenie wsi Brzezie k.Sulechowa,
h) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla niepedagogicznych pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów,
i) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie,
j) przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie,
k) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
l) zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r, w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006,
ł) zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulechów za I półrocze oraz informacji o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,
m) szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sulechów i gminnych jednostkach organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

12‑06‑2006 12:54:10

Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 16 maja 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 16 maja 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Mozów z przeznaczeniem terenu jako strefy ochronnej strzelnicy garnizonowej,
b) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów,
d) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
e) zaciągnięcia pożyczki długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
f) zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r, w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

10‑04‑2006 12:00:28

Obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

INFORMACJA


Uprzejmie informuję, że obrady XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2006r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2005 i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2005.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
b) zmiany uchwały Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2003-2006,
c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów,
d) przyjęcie programu "Bezpieczna Gmina Sulechów",
e) darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sulechów,
f) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Sulechów,
g) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sulechów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
h) ustalenia zasad zbycia akcji spółki BUKOR S.A. przez Gminę Sulechów,
i) nadania imienia Przedszkolu nr 7 w Sulechowie.
j) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Sulechowa,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Edwin Łazicki , w dniu:  12‑01‑2006 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Butkiewicz
email: D.Butkiewicz@sulechow.pl tel.:68-385-11-28 fax: 68-385-46-86
, w dniu:  12‑01‑2006 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2009 11:50:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie