Rok 2008


Informacja o terminie XXV zwyvczajnej sesji Rady Miejskiej

05‑12‑2008 10:31:03

Uprzejmie informuję, że obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 16 grudnia 2008r.(wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul.Al.Wielkopolska 3a.
Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.

6. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk nr 266),
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie
autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi autopoprawkami,
f) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok (druk nr 270),
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
(druk nr 271),
3) uchwalenia programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2012 Gminy
Sulechów (druk nr 281),
4) nieodpłatnego nabycia od Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości
zabudowanej (druk nr 272),
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania
nieruchomości w trwały zarząd (druk nr 273),
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 276),
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 274),
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste (druk nr 275),
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 277),

10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 278),
11) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy
Sulechów (druk nr 269)
12) zawarcia umowy na realizację projektu "Lubuska szkoła równych szans"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu środków w
formie weksla "In blanco" (druk nr 265),
13) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży
pożarnych Gminy Sulechów(druk nr 268),
14) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu (druk nr 267),
15) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w
Budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 279),
16) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskie4j w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 280),
17) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na 2009 rok (druk nr 264).

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXIV sesji Rady Miejskiej

06‑11‑2008 12:57:57

Uprzejmie informuję, że obrady XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 18 listopada 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al.Wielkopolska 3a.Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działaniach na rzecz pozyskiwania i wykorzystania środków
Unii Europejskiej i innych funduszy w 2008 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Sulechowskiego Domu Kultury za okres od 1.01.2008
do 31.10.2008r.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i
innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przezGminę Sulechów na rok 2009 (druk nr 255),
2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 257),
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 258),
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanegona rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 259),
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetragowym (druk nr 260),
6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów na rok 2009 (druk nr 254),
7) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 256).


11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

13‑10‑2008 14:14:06


Uprzejmie informuję, że obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 21 października 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w kawiarni-sali byłego Zboru Kalwińskiego, Sulechów ul. Al.Wielkopolska 3a.

Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla Rolnictwa".
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
7. Informacja o działaniach zrealizowanych przez jednostki podległe Gminie
Sulechów w okresie ferii letnich.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta
Sulechów oraz części obrębu Kruszyna (druk nr 251),
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Obłotne (druk nr 249),
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta
Sulechów, części obrębu Cigacice i części obrębu Górzykowo oraz zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu 1
miasta Sulechów, części obrębu Brzezie k.Sulechowa i Sulechów - Brzezie (druk nr 250),
4) odmowa usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia uchwałą
Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 248),
5) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 242),
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 241),
7)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 243),
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 244),
9 zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i
pozbawiania stypendiów sportowych (druk nr 239),
10) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na rok 2009" (druk nr 240),
11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie
Sulechów na rok 2009 (druk nr 245),
12) określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2009 (druk nr 246),
13) uchylenia uchwały Nr XIII/160/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20
listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawki, zasad ustalania i
poboru oraz terminówpłatności opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Sulechów (druk nr 247),
14) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 252),
15) przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z
przeprowadzonej kontroli (druk nr 237),
16) przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z
przeprowadzone kontroli (druk nr 238).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

09‑09‑2008 08:59:09

Uprzejmie informuję, że obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 16 września 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
6.Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów za I półrocze 2008r.
7.Informacja z działalności Sulechowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego SuPeKom spółka z o.o. w Sulechowie.
8. Informacja o wykonanych pracach przez robotników interwencyjnych od dnia 1
lutego 2008r. do dnia 31 sierpnia 2008r.
9. Przerwa.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sulechów(druk nr 232),
2) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 230),
3) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 231),
4) przejęcia przez Gminę Sulechów od Województwa Lubuskiego zadań związanych z promowym przewozem międzybrzegowymprzez rzekę Odrę na lata 2009-2010 (druk nr 225),
5) nieodpłatnego nabycia od Powiatu Zielonogórskiego nieruchomości
niezabudowanych (druk nr 234),
6) darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Lubuskiego (druk nr 236),
7) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych dotyczących budynku ujętego w rejestrze zabytków
zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów (druk nr 235),
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 226),
9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz
od pierwszej opłaty za oddanie gruntuw użytkowanie wieczyste (druk nr 227),
10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 228),
11) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 229),
12) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 233).
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15 Wolne wnioski i informacje.
16.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

06‑08‑2008 09:15:10

Uprzejmie informuję, że obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 19 sierpnia 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
6. Przedstawienie wyników współzawodnictwa sportowego w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sulechów.

7. Stan przygotowań placówek oświatowych Gminy Sulechów do rozpoczęcia
roku szkolnego 2007/2008.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany porozumienia z Gminą Czerwieńsk w sprawie prowadzenia wspólnej
gospodarki ściekowej (druk nr 221),
2) przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej oraz udzielenie bonifikaty (druk nr 213),
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 214),
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz
od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr215),
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 216),
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 217),
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 218),
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 219),
9) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne (druk nr 220),
10) ulgi w podatku rolnym (druk nr 222),
11) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18
grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 223).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

11‑06‑2008 09:30:18

Uprzejmie informuję, że obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 17 czerwca 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
6. Informacja dotycząca planowanych działań jednostek podległych Gminie Sulechów w zakresie wypoczynku letniego.
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu (druk nr 208),
2) zmiany uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań przez Gminę Sulechów
z Województwem Lubuskim z zakresu remontów i inwestycji drogowych (druk nr 207),
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie (druk nr 209),
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowymoraz od
pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 201),
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych narzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 202),
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 203),
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 204),
8) zmiany uchwały w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem, na wynajem jako lokale socjalne (druk nr 205),
9) ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Sulechów (druk nr 200),
10) procedury uchwalania budżetu Gminy Sulechów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 206),
11) zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008 (druk nr 210).


9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

12‑05‑2008 09:30:31


Uprzejmie informuję, że obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Sulechowieodbędą się w dniu 20 maja 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali

nr 104- I piętroUrzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji.


1 . Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3. Występ artystyczny przedszkolaków.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie

międzysesyjnym.

7. Sprawozdania z realizacji programów:

a) Ochrony Zdrowia Gminy Sulechów na lata 2007-2010,

b) Bezpieczna Gmina Sulechów za rok 2007.

8. Przerwa.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

9.1 darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Powiatu Zielonogórskiego

(druk nr 188),

9.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu

(druk nr 198),

9.3 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu

mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie

bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu

w użytkowanie wieczyste (druk nr 189),

9.4 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali

mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie

bezprzetargowymoraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu

w użytkowanie wieczyste (druk nr 190),

9.5 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali

mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie

bezprzetargowym (druk nr 191),

9.6 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali

mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie

bezprzetargowym (druk nr 192),

9.7 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali

mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie

bezprzetargowym (druk nr 193),

9.8 zmiany w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia

wysokości staweki sposobu pobierania opłat za parkowanie

pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów

(druk nr 195),

9.9 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 196),

9.10 przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie

z przeprowadzonej kontroli (druk nr 194),

9.11 zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 18 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy

Sulechów na rok 2008 (druk nr 197).

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.

12. Przerwa.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sulechowie

Tadeusz PająkTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o termninie XVIII sesji Rady Miejskiej

08‑04‑2008 11:54:23

Uprzejmie informuję, że obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 15 kwietnia 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.


1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Prezentacja Telewizji Przewodowej Zielona Góra.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
7. Sprawozdanie z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulechów.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2007
i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Sulechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2007.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
10.1 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 183),
10.2 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od
pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 184),
10.3 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd (druk nr 185),
10.4 ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Sulechów (druk nr 182),
10.5 przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z przeprowadzonej kontroli (druk nr 186).

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XVII sesji Rady Miejskiej

10‑03‑2008 13:40:46


Uprzejmie informuję, że obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 18 marca 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro UrzęduMiejskiego w Sulechowie.


Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja dotycząca bezrobocia na terenie Gminy Sulechów za rok 2007.
4. Przerwa.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .
6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym
8. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
9.1 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów (druk nr 170),
9.2 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów (druk nr 169 ),
9.3 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Piastów" w Sulechowie (druk nr 168),
9.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat (druk nr 167),
9.5 nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów(druk nr 171),
9.6 nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 172),
9.7 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 173),
9.8 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 174),

9.9 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty
za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 175)
9.10 wyrażenia zgody na udzielenie pierwszeństwa w nabyciu na własność udziałów w nieruchomości (druk nr 176),
9.11 pozbawienia kategorii drogi gminnej, byłego odcinka drogi krajowej nr 32, zastąpionego nowo wybudowanym odcinku drogi - obwodnicą Sulechowa (druk nr 177),
9.12 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
na rok 2008 (druk nr 178),
9.13 przyjęcia Aneksu nr 1 do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiana odpadów
(druk nr 180),
9.14 zasad ustalania wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Sulechów (druk nr 181),
9.15 zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia BudżetuGminy Sulechów na rok 2008
(druk nr 179).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o terminie XVI zwyczjanej sesji Rady Miejskiej.

13‑02‑2008 14:07:10

Uprzejmie informuję, że obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie
odbędą się w dniu 19 lutego 2008r. (wtorek) o godz.12.00 w sali nr 104- I piętro
Urzędu Miejskiego w Sulechowie.Porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym..
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2007:
a) Komisariat Policji w Sulechowie,
b) Straż Miejska w Sulechowie,
c) Państwowa Straż Pożarna w Sulechowie,
d) Ochotnicza Straż Pożarna.
7. Przyjęcie Apelu w sprawie eliminacji złych praktyk w życie gospodarczym.
8. Przerwa.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
9.1 udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskiech i restauratorskich
w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku (druk nr 155),
9.2. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Sulechów (druk nr 156)
9.3. darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa - Starosty
Zielonogórskiego (druk nr 157),
9.4. nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanych
do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 158),
9.5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 159),
9.6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 160),
9.7 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej
opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 161),
9.8 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym (druk nr 162),
9.9. przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2008 (druk nr 163),
9.10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 164),
9.11. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2008 (druk nr 165),
9.12. zmiany uchwały Nr XIV/172/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
18 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2008
(druk nr 166),
9.13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
na 2008 rok (druk nr 150).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Pająk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  04‑01‑2008 11:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  04‑01‑2008 11:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2009 11:53:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie